Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

Artikel 1. algemeen

1. In deze Algemene Voorwaarden worden de volgende definities gehanteerd:

 • Algemene Voorwaarden: deze algemene voorwaarden;
 • Baanpermissie: het recht om op de Golflocatie de golfsport uit te oefenen;
 • Baanreglement: het reglement van BurgGolf waarin voorschriften met betrekking tot de uitoefening van het speelrecht en het gebruik van de Golflocatie zijn waar de Speler zich aan dient te houden;
 • BurgGolf: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid BurgGolf Holding B.V. en de overige tot haar in concernverband staande vennootschappen;
 • Golflocatie: een golfbaan met daarbij behorende accommodaties van BurgGolf;
 • Golfvaardigheidsbewijs: een bewijs dat de Speler aan de elementaire eisen van het golfen voldoet, en daarmee de basisprincipes van het spel beheerst;
 • Handicapkaart: een kaart waarop de speelsterkte van de Speler staat vermeld;
 • Overeenkomst: de overeenkomst tussen BurgGolf en de Speler met betrekking tot het uitoefenen van de golfsport op de Golflocatie;
 • Speler: een natuurlijke persoon of een rechtspersoon die gebruik maakt van de Golflocatie op grond van de Overeenkomst.

2. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle Overeenkomsten tussen BurgGolf en de Speler.
3. BurgGolf behoudt zich het recht voor de Algemene Voorwaarden eenzijdig te wijzigen. BurgGolf stelt de Speler uiterlijk 30 dagen voordat deze wijziging van kracht wordt, schriftelijk in kennis van de wijziging.
4. Indien enige bepaling van de Algemene Voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van kracht blijven. BurgGolf zal de desbetreffende bepaling vervangen door een afdwingbare en uitvoerbare bepaling die, gegeven het doel en de strekking van de Algemene Voorwaarden, zo min mogelijk afwijkt van de oorspronkelijke bepaling.

Artikel 2 Baanreglement

1. BurgGolf heeft met het oog op de goede gang van zaken op de Golflocatie een Baanreglement opgesteld, waarin nadere voorschriften met betrekking tot de uitoefening van het speelrecht en het gebruik van de Golflocatie zijn opgenomen. U vindt het Baanreglement op www.burggolf.nl/baanreglement/.
2. BurgGolf is te allen tijde bevoegd het Baanreglement te wijzigen. BurgGolf stelt de Speler uiterlijk 30 dagen voordat deze wijziging van kracht wordt, schriftelijk in kennis hiervan.

Artikel 3. Het speelrecht

1. Het speelrecht is persoonlijk.
2. Het Speelrecht geldt voor alle Golflocaties die behoren tot BurgGolf.
3. BurgGolf behoudt zich het recht voor een Golflocatie te sluiten dan wel het aantal holes van een Golflocatie te wijzigen.
4. De Speler dient zich bij de uitoefening van het speelrecht te houden aan de voorschriften zoals opgenomen in het Baanreglement.
5. Voor de uitoefening van het speelrecht is vereist dat de Speler te allen tijde een door de Nederlandse Golf Federatie (NGF) uitgegeven en geldig Golfvaardigheidsbewijs c.q. Handicapkaart of een door BurgGolf afgegeven Baanpermissie kan overleggen.
6. Voor het gebruik van het speelrecht is vereist, dat de Speler de wens  daartoe vooraf aan BurgGolf te kennen geeft (door middel van reservering en aanmelding).

Artikel 4. Beperking speelrecht

1. Het speelrecht geldt geheel of gedeeltelijk niet:
a.  op dagen dat door BurgGolf georganiseerde evenementen of wedstrijden worden gehouden;
b. indien en zolang een baan – naar het oordeel van BurgGolf – onbespeelbaar is;
c.  indien en zolang de Speler de toegang tot de Golflocatie dan wel een onderdeel daarvan is ontzegd.

Artikel 5. Lidmaatschap

1. BurgGolf heeft het recht om de lidmaatschapstarieven periodiek, in beginsel steeds per 1 januari van het jaar, te wijzigen.

Artikel 6. Aanwijzingen

1. De Speler is verplicht, instructies respectievelijk aanwijzingen gegeven door BurgGolf en/of door BurgGolf met het toezicht op de Golflocatie belaste en als zodanig herkenbare personen, uit te voeren respectievelijk op te volgen.
2. BurgGolf en/of de door BurgGolf met het toezicht op de Golflocatie belaste en als zodanig herkenbare personen, zijn bevoegd de Speler de toegang tot de Golflocatie tijdelijk of definitief te ontzeggen, respectievelijk hem van de Golflocatie te (doen) verwijderen, indien de Speler:
a.  niet tijdig aan zijn financiële verplichtingen, zoals genoemd in artikel 7, heeft voldaan;
b. op enigerlei wijze in strijd handelt met de Overeenkomst en/of de Algemene Voorwaarden en/of het Baanreglement;
c.  zich ter uitsluitende beoordeling van BurgGolf niet correct gedraagt.

Artikel 7. Financiële Verplichtingen Speler

1. Facturen dienen door de Speler te worden voldaan binnen 14 dagen na factuurdatum.
2. Indien de Speler de betaling van de factuur niet, niet tijdig of niet geheel heeft voldaan, zal BurgGolf de Speler het speelrecht ontnemen tot het moment dat aan de financiële verplichting is voldaan.
3. Facturen dienen door de Speler giraal te worden voldaan.
4. De Speler dient zorg te dragen voor een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering.

Artikel 8. Duur en Einde overeenkomst

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals benoemd in de Overeenkomst. Na het einde van de looptijd kan deze – indien de overeenkomst dat toelaat – stilzwijgend worden verlengd.

2. Vouchers en waardepapieren t.b.v. losse rondes golf zijn geldig tot 12 maanden na uitgifte
3. De Overeenkomst eindigt in ieder geval, indien:

 • De Speler overlijdt;
 • BurgGolf de Overeenkomst ontbindt wegens gedragingen van de Speler als bedoeld in artikel 6.2 van de Algemene Voorwaarden
 • BurgGolf de overeenkomst ontbindt op grond van artikel 7.2 van de Algemene Voorwaarden.

4. Ontbinding van de Overeenkomst door BurgGolf dient schriftelijk te geschieden en zal plaatsvinden aan het door de Speler bij het aangaan van de Overeenkomst opgegeven adres, dan wel dat adres dat op enig moment door de Speler nadien schriftelijk aan BurgGolf kenbaar is gemaakt.

Artikel 9. Aansprakelijkheid

1. BurgGolf is op generlei wijze op welke grond dan ook aansprakelijk, voor enige schade die de Speler door welke oorzaak dan ook lijdt op de Golflocatie, tenzij die schade is veroorzaakt door grove nalatigheid/schuld van BurgGolf.
2. BurgGolf is in dat geval uitsluitend aansprakelijk voor directe schade en nimmer aansprakelijk voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen en schade door bedrijfsstagnatie.
3. BurgGolf is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens u verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
4. Onverminderd het hiervoor bepaalde, is BurgGolf nimmer gehouden tot betaling van schadevergoeding die meer bedraagt dan het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekeraar van BurgGolf aan haar aangaande de gemelde schade wordt uitgekeerd.

Artikel 10. Overmacht

1. Ingeval BurgGolf haar verplichtingen uit de Overeenkomst wegens overmacht in de zin van artikel 6:75 BW niet kan nakomen, is BurgGolf bevoegd om haar verplichtingen uit hoofde van de Overeenkomst op te schorten zolang de overmacht voortduurt en is zij niet schadeplichtig.
2. Er is sprake van overmacht als bedoeld in artikel 6:75 BW in onder meer de volgende gevallen en onverminderd hetgeen elders in deze voorwaarden is bepaald: oorlog, oproer, mobilisatie, binnen- en buitenlandse onlusten, terrorisme, molest, overheidsmaatregelen, staking en uitsluiting door dan wel arbeidsongeschiktheid van werklieden of dreiging van deze en dergelijke omstandigheden; verstoring van de ten tijde van het aangaan van de Overeenkomst bestaande valutaverhoudingen; bedrijfsstoringen door brand, ongeval of andere voorvallen, en natuurverschijnselen, atmosferische omstandigheden waardoor radio-/GPS-/GSM-signalen verstoord worden, manipulatie door derden van het GPS–systeem en hacking dan wel manipulatie door derden van onze systemen.
3. Voor zover BurgGolf ten tijde van het intreden van overmacht haar verplichtingen uit de Overeenkomst inmiddels gedeeltelijk is nagekomen of deze zal kunnen nakomen en aan het nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte zelfstandige waarde toekomt, is BurgGolf gerechtigd om het reeds nagekomen respectievelijk na te komen gedeelte separaat te factureren. De Speler is gehouden deze factuur te voldoen als ware er sprake van een afzonderlijke Overeenkomst.

Artikel 11. Toepasselijk recht

De Overeenkomst wordt uitsluitend beheerst door Nederlands recht. Geschillen voortkomend uit de Overeenkomst of daarmee verband houdend worden aanhangig gemaakt bij de bevoegde rechter binnen het arrondissement waar BurgGolf gevestigd is.