Let op! Internet Explorer wordt niet meer ondersteund. Hierdoor kan de website mogelijk niet goed functioneren, gebruik een alternatieve browser om optimaal gebruik te maken van deze website. Klik hier om een alternatieve browser te downloaden.

BurgGolf Baanreglement

In het kader van een voortdurende zorg voor onze baan, de golfsport en een goede doorstroming van flights in de baan, zijn de volgende regels van toepassing op onze golfbaan:

Baanpersoneel

 • Baanpersoneel, inclusief marshals, heeft altijd voorrang. Wanneer leden van het baanpersoneel onderhoudswerkzaamheden verrichten op en rond de green, zullen zij als bewijs daarvan de vlag uit de hole nemen.
 • Gedurende die periode mag onder geen beding de desbetreffende green worden aangespeeld.
 • Elders in de baan kan alleen worden doorgespeeld nadat het in de baan werkzame personeelslid daartoe een teken heeft gegeven.

Gedrag in de baan

 • Hoffelijk en sportief gedrag is noodzakelijk. De speler dient zich daarom te onthouden van elk gedrag of van elke uiting die door medespeler(s) of baanpersoneel als hinderlijk kan worden ervaren.
 • U dient zich te gedragen volgens de regels zoals beschreven in het boekje “De Golfregels” van de NGF. Ook dient u zich te houden aan (tijdelijke) local rules zoals vermeld op de scorekaart, de daarvoor bestemde publicatieborden bij de baan en de website.
 • Elke speler dient een pitchfork bij zich te dragen en indien nodig te gebruiken.
 • Het hinderlijk gebruik van een mobiele telefoon is tijdens het spelen – behalve in noodgevallen – verboden.
 • Het spelen in een flight met meer dan vier personen is niet toegestaan.
 • Het is niet toegestaan drivingrange ballen in de baan te gebruiken.

Gebruik van handicarts, buggy’s en trolleys

 • De golfbaan kan met het oog op bescherming van de baan het gebruik van buggy’s en trolley’s verbieden. Dit zal worden aangegeven op het informatiebord en op de website. Het gebruik van de buggy is op eigen risico.

Huisdieren

 • Honden zijn toegestaan, mits aangelijnd en zonder overlast te veroorzaken voor andere spelers.

Kledingvoorschriften

 • U dient in gepaste sportieve kleding deel te nemen aan het golfspel. Nette jeans zijn toegestaan. Geen trainingspakken.
 • Dames: Polo met kraag, v-neckshirt, eventueel mouwloos of t-shirt, capuchontrui,-; bermuda’s of golf rok.
 • Heren: Polo met kraag of v-neckshirt, t-shirt, capuchontrui, bermuda’s

Marshals

 • De marshals zijn bevoegd toe te zien op handhaving van het baanreglement.
 • Derhalve dienen aanwijzingen van de marshals altijd te worden opgevolgd.
 • Bij het niet opvolgen van de aanwijzingen van de marshals of het niet naleven van het baanreglement is de marshal gerechtigd om een speler te weigeren of van de baan te verwijderen.

Oefenen

 • Het oefenen is uitsluitend toegestaan op de drivingrange en de puttinggreen.
 • Oefenen dient zodanig te geschieden dat de professionals hiervan tijdens het lesgeven geen hinder ondervinden.
 • Ook op de puttinggreen is men verplicht (zijn/haar) pitchmarks te herstellen.

Pace of Play (doorstroming in de baan)

 • Let op de flight voor u en houd aansluiting.
 • Als een speler gaat afslaan, beweeg en praat niet.
 • Sla een provisionele bal als uw bal vermoedelijk verloren of moeilijk vindbaar is.
 • Als u klaar bent om te slaan/putten wacht dan niet op uw medespeler als hij/zij zich nog moet voorbereiden. Ook al ligt uw bal dichter bij de hole.
 • Raap de bal op als u niet meer kunt scoren.
 • Buggy’s, golfdraagtassen en trolleys ruim buiten de green neerzetten opdat u deze op weg naar de volgende hole meteen mee kunt nemen, zonder voor de green langs te hoeven lopen.

 

Startregeling

 • Indien een starttijd is gereserveerd, dient u minimaal 10 minuten voor de betreffende starttijd op de tee aanwezig te zijn.
 • Iedere speler dient zichzelf aan te melden voorafgaand aan de golfronde
 • Iedere speler dient zichzelf te kunnen identificeren met een lidmaatschapspas en geldig ID bewijs
 • Bij drukte in de baan houdt BurgGolf zich het recht voor om flights aan te vullen tot maximaal 4 personen
 • Op hole 10 kan uitsluitend gestart worden op aangeven van een BurgGolf medewerker.
 • Indien de baanbezetting en de situatie het toelaat, mag een marshal een flight op hole 10 laten starten.
 • Als lid kunt u per reservering 1 flight (4 personen) boeken per keer.
 • Wanneer u onverhoopt verhinderd bent om van een gereserveerde starttijd gebruik te maken, informeer dan s.v.p. tijdig, minimaal 24 uur te voren de shop medewerker. Wanneer u 3 maal verzuimd heeft tijdig af te melden volgt een no-show charge ter hoogte van de greenfee.

Toepasselijkheid

 • Dit reglement is van toepassing op iedereen die op de golfbaan speelt en/of gebruik maakt van de oefenfaciliteiten en, waar van toepassing, de par 3 baan.
 • Elke golfspeler die de Golfbaan betreedt, dient kennis genomen te hebben van dit baanreglement en van de ‘local rules’ en zich daar gedurende het spelen aan te houden.

Voorrang in de baan

 • Laat de achteropkomende partij, ongeacht de samenstelling van de flight, door zodra uw partij naar een bal zoekt en het er naar uitziet dat deze niet onmiddellijk zal worden teruggevonden; de “5”-minutenregeling heeft betrekking op het zoeken, niet op het doorlaten. Heeft u de spelers van de achteropkomende partij doorgezwaaid, moet u wachten met verder spelen tot de doorgelaten partij buiten bereik is.
 • Wanneer er een hele hole voor u leeg is, dient u achterop komende, snellere, flights door te laten.

Zorg voor de baan

 • Het maken van een oefenswing op de teebox is toegestaan, mits het gras niet met het clubhoofd wordt geraakt.
 • Uitgeslagen plaggen terugleggen en aandrukken voor sneller herstel van fairway en rough.
 • Pitchmarks op de greens herstellen.
 • Bunkers betreden en verlaten aan de lage kant.
 • Loop niet door “Ground Under Repair” (blauwe paaltjes). Steeds de bals droppen buiten de GUR, zonder strafslag.
 • Rijd nooit met uw buggy of trolley over greens, tees, tussen de bunkers en de greens, op de foregreens en aprons. Rijd met uw buggy zoveel mogelijk op de daarvoor bestemde paden en vermijd natte plekken.
 • Het is verboden om afval, peuken en/of andere voorwerpen op het golfcomplex achter te laten anders dan in de daartoe bestemde papieren zakjes en afvalbakken.
 • Wanneer sprake is van wintergreens, is het verboden op de zomergreens te spelen of te lopen.

Course Regulations

In the context of continuing care for our course and a smooth flow of flights, the following course regulations are applicable:

Course staff

Course staff, including Marshals, always have right of way. If maintenance on or around the green is carried out by course personnel, they will remove the flag from the hole as proof.

 • It is strictly forbidden to approach the green, during this period.
 • Continuance of playing anywhere else on the course is only allowed after the course personnel member gives a signal to go ahead.

Behavior on the course

 • Courtesy and sporting behavior is essential. Therefore a player is obliged to refrain from every inappropriate behavior or statement which can be experienced annoying by fellow players or course staff.
 • You must behave in accordance with the rules as described in the NGF “Golf rules” manual. In addition you must abide the (temporary) local rules as mentioned on the scorecard, the information boards on the course and the website.
 • Each player must carry a pitch fork and use it if necessary.
 • Annoying use of a mobile phone is prohibited while playing, except in emergencies.
 • A flight with more than four persons is not allowed.
 • The use of driving range balls on the course is not allowed.

Use of handicarts, buggies and trolleys.

 • The golf course may disallow the use of handicarts, buggies and trolleys in view of protection of the course. This will be announced on the information board and on the website. The use of a buggy/handicart is at own risk.

Pets

 • Dogs are allowed, provided they are leashed and do not cause any disturbance to other players.

Dress codes

 • You are required to wear appropriate sportswear while participating in golf. Neat jeans are allowed, but tracksuits are not
 • Women may wear a polo with collar, V-neck shirt, sleeveless shirt, or T-shirt, as well as a hoodie, bermuda shorts, or golf skirt
 • Men may wear a polo with collar or V-neck shirt, T-shirt, hoodie, or bermuda shorts.

Marshals

 • Marshals are authorized to enforce adherence to the course rules.
 • Therefore, instructions from the marshals must always be followed
 • If the instructions of the marshals are not followed or the rules of the course are not observed, the marshal is entitled to refuse a player or remove him/her from the course.

Practicing

 • Practicing is only permitted on the driving range and the putting and chipping green.
 • Practicing should be done in such a way that professionals are not hindered during teaching.
 • People are also obliged to restore their pitch marks on the putting green.

Pace of Play (flow on the course)

 • Watch the flight ahead of you and keep the connection.
 • Don’t move or talk if a player is ready to tee-off.
 • Hit a provisional ball if your ball is probably lost or difficult to find.
 • If you are ready to hit/putt, do not wait for your fellow player if he/she still has to prepare, even if your ball is closer to the hole.
 • Pick up your ball when you can no longer score.
 • Place buggies, golf carrying bags and trolleys well outside the green, so that you can take them with you on the way to the next hole, without having to drive/walk past the green.

Starting regulations

 • If a tee time has been reserved, you must be present on the tee at least 10 minutes before the particular tee time.
 • Each player must register him/herself in the shop or the restaurant, prior to tee-off time.
 • Every player must be able to identify him/herself with a membership card and a valid ID proof.
 • When the golf course is busy, BurgGolf reserves the right to complement flights to a maximum of 4 people in the event of a busy course.
 • You can only start on hole 10 with the consent of a BurgGolf staff member.
 • If the golf course occupation and the situation permits, a marshal may start a flight on hole 10.
 • If you are unable to attend to a reserved tee time, please inform the reception of the golf course within 24 hours. In case of 3 times no cancellation of the reserved tee time, we are obliged to pass on a no show charge in the amount of the greenfee.

Applicability

 • These regulations apply to everyone who plays on the golf course and/ or uses the practice facilities and the par 3 course.
 • Every golfer who enters the golf course must have taken notice of these course rules and the “local rules” and must adhere to them while playing.

Priority on the course

 • Wave up the flight behind you to pass through (regardless of the composition of the flight), as soon as your party searches for a lost ball and it looks like it will not be found immediately; the “3”-minutes rule relates to the searching not the passing through. If you have let the players from the flight behind you pass through, you must wait until this flight is out of reach.
 • When there is an entire hole between you and the preceding flight, you must allow the following, faster flights to pass through.

 Care for the course

 • Practice swings on the tee box are allowed, provided the grass is not hit with the club head.
 • Replace and repair divots to ensure faster recovery of the fairway and rough.
 • Repair pitch marks on the greens.
 • Enter and leave bunkers on the low side.
 • Do not walk through “Ground Under Repair” (GUR -blue poles). Drop balls always outside the GUR, without penalty.
 • Never drive your buggy or trolley over the greens, tees, between bunkers and greens, on the fore-greens and aprons. Drive your buggy as much as possible on the designated paths and avoid wet spots.
 • It is forbidden to leave waste, cigarette/cigar ends and/or other objects on the golf complex, other than in the designated waste bins.
 • When there are winter greens, it is forbidden to play or walk on the summer greens